Rok 2017


Wyniki analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody wodociągowej
Monitoring przeglądowy - dane własne Spółki

Średnia ze stref zasilania za 2017 rok

   

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 13 listopada 2015r. 

(Dz.U. poz 1989 z dnia 27 listopada 2015 r.) 

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

   

Jednostka

 

 

 

   
Data pobrania próby      

-

-

-

-

średnia      

I-III/2017

IV - VI/2017

VII-IX/2017

X-XII/2017

Analizy fizykochemiczne              
Odczyn pH    

6,5-9,5

7,3  7,2  7,1  6,9
Barwa  

mgPt/dm3

15

5,3 5  5  6
Mętność  

NTU

1

0,32  0,55  0,42 0,50 
Przewodność elektryczna  

µS/cm

2500

219  192  229

 196

Zapach

-

akceptowalny

akceptowalny akceptowalny  akceptowalny  akceptowalny
Amonowy jon  

mgNH4/dm3

0,5

<0,05 <0,05  <0,05  <0,05
Azotany  

mgNO3/dm3

50

5,01 6,02  2,60

 3,88

Azotyny  

mgNO2/dm3

0,50

<0,05  <0,05  <0,05  <0,05
Chlor wolny  

mgCl2/dm3

0,30

0,09  0,07  0,10  0,11
Chlorki  

mgCl/dm3

250

9,96  9,17  10,2  6,13
Utlenialność z KMnO4  

mgO2/dm3

5

0,98  1,14  1,35  0,84
 Mangan AAS  

µgMn/dm3

 50

<5  8,1  5,25  6,48 
Siarczany  

mgSO4/dm3

250

19,7  24,3  24,1 25,8 
 Chrom ogólny  

µgCr/L

 50

<2,0  <2,0  <2,0 <2,0 
 Kadm  

µgCd/L

 5

<0,5  <0,5  <0,5 <0,5
 Miedź  

mgCu/L

 2

<0,003  <0,003  <0,003 <0,003 
 Nikiel  

µgNi/L

 20

<5,0  <5,0  <5,0 <5,0
 Arsen  

 µgAr/L

 10

 -  <5,0

 

<5,0

<5,0
 Ołów  

  µgPb/L 

  10 

 -  <5,0  <5,0 <5,0
Twardość ogólna  

mgCaCO3/dm3

60-500

84  74  87  76
Zasadowość ogólna  

mmol/dm3

-

-  -  -  -
Żelazo  

µgFe/dm3

200

47,5  38,3  32,5  104
Glin  

µgAl/dm3

200

22,7  <40  <40  <40
Smak    

akceptowalny

akceptowalny  akcepyowalny  akceptowalny akceptowalny 
Analizy mikrobiologiczne              
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h           jtk/1 ml

-

-  -  -  -
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h           jtk/1 ml

bez
nieprawidłowych
zmian

2  35  7
Bakerie grupy coli           jtk/100 ml

0

0  0  0
Escherichia coli           jtk/100 ml

0

0  0  0
Enterokoki           jtk/100 ml

0  0  0
Clostridium perfringens
(łącznie z przetrwalnikami)
          jtk/100 ml

0

0 0  0 0
Bakerie grupy coli  

NPL/100 ml

0

0 0  0
Escherichia coli  

NPL/100 ml

0

0  0  0 0