Laboratorium Centralne

Jesteś na: Strona główna / O spółce / Laboratorium Centralne

Laboratorium Centralne Katowickich Wodociągów S.A. posiada certyfikat akredytacji nr AB 1433 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Jest on potwierdzeniem wysokich kompetencji laboratorium. Dzięki uzyskaniu akredytacji oraz przystąpieniu do International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) wyniki badań akredytowanych wykonywanych przez Laboratorium Centralne Katowickich Wodociągów S.A. uznawane są w krajach, które są zrzeszone w ILAC.

W skład Laboratorium Centralnego wchodzą trzy pracownie:

  • Pracownia Wody
  • Pracownia Mikrobiologii
  • Pracownia Ścieków

Laboratorium Centralne Katowickich Wodociągów świadczy usługi w zakresie badań:

  • fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych wody;
  • fizykochemicznych ścieków i osadów ściekowych.

Zakres akredytacji 

Laboratorium wykonuje badania na potrzeby własne oraz klientów zewnętrznych np.: zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, szkół, przedszkoli, właścicieli ujęć wód podziemnych i studni przydomowych.

W celu wykonania badania przez laboratorium Katowickich Wodociągów S. A. należy złożyć zlecenie w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Obrońców Westerplatte 89 w Katowicach.

 

Laboratorium Centralne posiada wysoko wykwalifikowany personel, który stale doskonali swoje umiejętności, poszerza swoją wiedzę poprzez udział w licznych szkoleniach. W ramach kontroli jakości badań uczestniczy w organizowanych badaniach międzylaboratoryjnych.

Laboratorium wykonuje analizy w oparciu o aktualne normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz wewnętrzne procedury, korzystając z nowoczesnego wyposażenia pomiarowego. Wyniki miesięczne i kwartalne z prowadzonego monitoringu jakości wody na terenie miasta Katowice są regularnie aktualizowane na naszej stronie internetowej.

Zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989 z dnia 27 listopada 2015r.) Laboratorium uzyskało zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na pobieranie próbek i prowadzenie badań w ramach monitoringu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na podstawie sprawozdań zawierających wyniki badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach dokonał okresowej oceny jakości wody dla miasta Katowice

  • Okresowa ocena jakości wody dla miasta Katowice – I półrocze 2015 r.

W celu zapewnienia wysokiej jakości usług w laboratorium wdrożony został system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.